Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 255475 myśli.

Na­tura zaw­sze wyg­ry­wa ...
naj­piękniej­sze melodie
nie walcz
nie cykaj
zacznij przygrywać 

myśl • dzisiaj, 10:54

W do­mu bez książek jest zimno. 

myśl • dzisiaj, 10:19

Naj­gorzej kiedy ta­lent, wy­pisze się z kultury. 

myśl • dzisiaj, 10:15

Cza­sem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go idiotyz­mu ujaw­niamy ziar­nko geniuszu. 

myśl • dzisiaj, 10:08

Ki­no - film po­winien być na ty­le długi, aby cię wciągnął i na ty­le krótki, byś zo­baczył światełko w tunelu. 

myśl • dzisiaj, 10:04

Myślę, że człowiek święty naj­częściej zna grzechy, pot­ra­fi wejść w grzech dla większe­go dob­ra, a po­zor­nie nie różni się od tych, którzy szkodzą. 

myśl • dzisiaj, 09:52

Księgar­nia do­mem pub­licznym. Są książki, których nie przyp­ro­wadza się do do­mu. Mękakultura. 

myśl • dzisiaj, 09:06

Kla­syka - zna­my auto­ra i ty­tuł, nieko­nie­cznie treść. 

myśl • dzisiaj, 09:05

Spek­takl teat­ralny - dwie sce­ny, set­ki aktorów. 

myśl • dzisiaj, 08:56

Bib­liote­ka - to my. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:54zofija do­dał no­wy tek­st Natura zaw­sze wyg­ry­wa ... naj­piękniej­sze [...]

dzisiaj, 10:19zofija do­dał no­wy tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 10:15zofija do­dał no­wy tek­st Najgorzej kiedy ta­lent, wy­pisze [...]

dzisiaj, 10:13zofija sko­men­to­wał tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

dzisiaj, 10:06zofija do­dał no­wy tek­st p(r)oza życia

dzisiaj, 10:04zofija do­dał no­wy tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 09:52oszi3 do­dał no­wy tek­st Myślę, że człowiek święty [...]

dzisiaj, 09:36M44G do­dał no­wy tek­st Długi wier­sz o tym [...]