Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 255185 myśli.

Łapię oddech,
Od Ludzi,
Którzy dusili
Mnie sobą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:45

A gdy­by życie po śmier­ci oka­zało się dla wszys­tkich pew­nym rajem?
To kto by tam przyjął taką chętna zgraje?
Nie wszys­cy do kolejki!
Bo cza­su szkoda!
Stworzy­my raj na Ziemi,
Póki co "z Bogiem"
Choć na­razie bez Boga... 

myśl • wczoraj, 16:56

Najdłuższa podróż w życiu człowieka, to ta do sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 16:22

> może naj­bar­dziej nie­szczęsną wol­nością jest wol­ność bez­pańskiego psa

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 14:31

cza­sem żal zos­ta­wić człowieka dla psa 

myśl • wczoraj, 10:46

Biometr by­wa bezlitosny.
Każdy prag­nie ciepłej wios­ny.
Ciepłych słów - w nich wiel­ka siła!
Co je zi­ma ochlodzi­la.
To jak w pros­to­cie słów najgłębsze siła.
Ja już proszę o wiosnę!

Po­godyn­ka- miła 

myśl • wczoraj, 10:16

... sądzę, że wszel­kie próby re­form szkol­nic­twa są ska­zane na niepo­wodze­nie... służą tyl­ko par­ty­kular­nym in­te­resom nau­czy­cieli... naj­lep­sze szkol­nic­two, naj­le­piej opłaca­ny nau­czy­ciel i obo­wiązek nau­cza­nia nic nie znaczy, gdy w na­rodzie brak chęci ucze­nia się... gdy brak chęci korzys­ta­nia ze zdo­bytej wiedzy... 

myśl • wczoraj, 07:26

Mój tem­pe­rament jest tak za­leżny od dni cyklu,
Że w pew­nych dniach boję się włas­ne­go lustra!
Kobieta. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 13:52

naj­dot­kliw­sza ka­ra, trzy­mać język za zęba­mi, kiedy pragnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:25

Strach na wróble ma wiel­kie oczy.
Strach na wróble ma słomę" we włosach"
Straszy do­puty ma wiatr
Dopóki nie zauważy,
że stoi sa­mot­nie w tych klosach... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:41
Aktywność

dzisiaj, 12:11rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Łapię od­dech, Od Ludzi, Którzy [...]

dzisiaj, 10:17Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Cytaty.info v6.0.0-be­ta

dzisiaj, 09:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 08:46Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 08:44Cropka sko­men­to­wał tek­st zmo(ę)czona tra­wa

dzisiaj, 08:37Cropka sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 08:33Cropka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra