Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 255916 myśli.

Co­raz częściej tłumaczy­my się z miłości...
każda wymówka dob­ra, by kochać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 15:24

w swej oj­czyźnie będziesz naj­wyżej sy­nem cieśli 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 14:49

w od­kry­waniu siebie i in­nych, nap­rawdę nie ważne jest z kim, lecz w ja­ki sposób i o czym mil­czysz bądź ewen­tual­nie rozmawiasz 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 14:15

Można ko­goś wy­leczyć ale nie na siłę.
Trze­ba poz­wo­lić też umrzeć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 12:02

Na większość ważnych wy­darzeń i przedsięwzięć,
zwyk­le się spóżniam!
Jes­tem tak zde­ter­mi­nowa­na, że na włas­ny pog­rzeb nie przyjdę wcale! 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 22:03

Żyj­my te­raźniej­szością. Żyje­my, ale czy to spra­wia, że zda­jemy so­bie sprawę z te­go co ro­bimy w da­nej se­kun­dzie ma wpływ na przyszłość? 

myśl • przedwczoraj, 21:47

kocha­my ludzi za to że są sobą, a nie za to ja­cy są 

myśl • przedwczoraj, 20:42

Księżyc wy­soko na niebie, bez­kres­na łąka i mgła przy ziemi. Za­mykam oczy idę w te głębie, czuję trawę pod sto­pami, dreszcz na ple­cach i prze­ciągły pom­ruk za sobą. Gry­mas na twarzy, tworzy zwy­rod­niały uśmiech - cze­kałem na ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:40

Jeżeli za każdą niedot­rzy­maną obiet­nicę wy­rosła by Ci ry­bia łus­ka ,to jak byś wyglądał(a) ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:41

Wys­tar­czy piętnaście se­kund by się zauroczyć, kil­ka ty­god­ni żeby po­kochać, pa­ru chwil by wszys­tko zniszczyć i kil­ka lat by prze­baczyć lub zapomnieć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 16:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:03zofija do­dał no­wy tek­st koty lion

dzisiaj, 10:23Niczyja. sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

dzisiaj, 10:15carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 08:47onejka sko­men­to­wał tek­st Niejeden kołek zaj­mu­je stołek.  

dzisiaj, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

dzisiaj, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]

dzisiaj, 07:17fyrfle do­dał no­wy tek­st PODBESKIDZIE

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ