Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 242471 myśli.

Zaw­sze gdy byłam w Twoich ra­mionach nie mogłam uwie­rzyć szczęściu… 

myśl • dzisiaj, 15:24

Odtwórz I przychodzi ko­lej­ny mo­ment w życiu, gdzie po­jawia się no­wa miłość. Znów zas­ta­nawiasz się, czy to już ta os­tatnia, naj­bar­dziej praw­dzi­wa, nie opar­ta na kłam­stwie. Może to już ta, w której [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 15:08

Mętlik w głowie nie da­je mi spokoju,
Ty to Ty ja to JA..
Nie ro­zumiem siebie ..Nie wiem co mam ro­bić
Wyb­rać ko­gos ko­go juz miałam ,ale mi na nim za­leży ..
Czy ktoś zu­pełnie no­wy przy kim czułabym się szczęśli­wa ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:46

"w życiu ważne są tyl­ko chwi­le" - to oczy­wis­te, dla­tego już nie chcę zmar­no­wać ani jed­nej chwilki 

myśl • dzisiaj, 14:45

Jeśli Two­je marze­nia nie do­tyczą ludzi, mo­zesz wszystko. 

myśl • dzisiaj, 14:37

Pa­mięć pot­rzeb­na jak chleb.
Są ludzie- głod­ni jej.
Smut­ne, gdy zanika.

Cris 01.09.2015r.
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:33

Rzecz naj­ważniej­sza to nau­czyć się pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli po­puszczę so­bie cug­li, mogę zniszczyć siebie i swo­je otoczenie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:21

Kiedyś ja­ko oj­ciec mar­twiłem się o to by syn się nie przewrócił.
Dzi­siaj mar­twię się żeby nie upadł. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama