Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 239222 myśli.

Za­bierz mnie
w swój wieczny
pościg za 
szczęściem., 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:11

Na­daje swym snom pos­mak niekończące­go się szczęścia.
Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:02

tyl­ko w codzien­nej śmier­ci od­naj­dziesz nieog­ra­niczo­ne możli­wości bycia
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:01

1) Ludzie nig­dy nie ro­zumieją cudzych błędów, dopóki nie po­pełnią ich sami.

2) Rządze­nie nie po­lega na wy­dawa­niu roz­kazów i na­kazów, ale na mądrym wsłuchi­waniu się w ocze­kiwa­nia społeczeństwa.

3) Prze­myśle­nia wte­dy są traf­ne, kiedy służą nie tyl­ko to­bie, ale też innym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:37

Gra­nice to og­ra­nicze­nia wyobraźni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:17

Gdy ser­duszka na ręce, ser­cu ja­koś lżej. 

myśl • dzisiaj, 14:09

Który to już raz życie wra­ca, żeby pat­rzeć na ob­raz i praw­do­podo­bieństwo Twoje... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:28

Jeśli jes­teś *Ko­niem a twoją pla­netą *Słońce.
Step twoim do­mem i bez­chmur­ne niebo.

de­dyko­wane: ukochanemu 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama