Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 234089 myśli.

Często czuję się tak mała w ob­liczu sa­mego życia,
gdzie nieje­den raz przeżywam prze­rost nad wiarą... 

myśl • dzisiaj, 16:31

Jeśli miarą człowie­czeństwa jest je­go miłość do bliźniego, to wiele zwierząt jest bar­dziej ludzkich niż my. 

myśl • dzisiaj, 16:22

Sko­ro ma­tema­tyka ok­reśla świat, fi­zyka jest jej OD­BI­CIEM a XCHE­MIA od­gry­wa rolę cza­su to PY­TAM KIM JES­TEŚ?CZŁOWIEKU:)< mój TY miły?
JEŚLI NIE BOGIEM 

myśl • dzisiaj, 16:10

Żyj­my więc szyb­ko, umieraj­my młodo,
a jeśli chce­my rozśmie­szyć Boga,
po­wie­dzmy mu o swoich planach. 

myśl • dzisiaj, 15:18

Od kiedy myśli wy­mykają mi się z rąk, na us­tach mam tyl­ko milczenie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:45

Słowa mają siłę, której nie do­ceniamy. Mogą pieścić i całować, mogą ra­nić i za­dawać ból, mogą pod­nieść z ko­lan i wbić w ziemię, mogą og­rzać ale mogą też zam­ro­zić. Słowa wy­magają od nas szczególnej roz­wa­gi w korzys­ta­niu z nich. 

myśl • dzisiaj, 14:37

Dla mnie nie jest ważne w którą stronę spoglądam bo,zaw­sze pat­rzę na wprost Siebie . 
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 14:21

Gdy­by życie nie pod­rzu­cało nam kłód pod no­gi to nie nau­czy­libyśmy się przes­ka­kiwać trudności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama