Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 240360 myśli.

To co się po­jawia w życiu naj­częściej znika. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:38

Aby pra­widłowo kon­tro­lować jut­ro , trze­ba mieć do per­fek­cji opa­nowa­ny dys­tans do wczo­raj w dniu dzi­siej­szym .

inspirowane 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:15

na­pisa­ne kil­ka lat temu

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 04:13

Cier­piało mo­je ser­ce…
Biło tak moc­no , każdej no­cy kiedy Ciebie słyszałam za ściany.
Płakała mo­ja dusza za błędy po­pełnione nieumyślnie.
Cisza ut­wier­dzała, że le­piej zos­tać zam­kniętym i uk­ry­tym w ciem­nym kącie.
Wo­dos­pa­dy łez popłynęły, a Ty na­dal po­zos­tałeś obojętny. 

myśl • dzisiaj, 02:00

Uwierzę w to, że życie is­tnieje jeśli będę w sta­nie się z niego wyleczyć... 

myśl • dzisiaj, 01:24

Wszys­tko byłoby in­ne, gdy­by życie po­toczyło się inaczej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:09

Gdy­by wy­mow­ność tkwiła w krzy­ku, już daw­no miałbym zdar­te gardło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:08

Nie mam nic prze­ciw­ko głup­com, każ­dy ma prze­cież pra­wo wy­bo­ru. draż­ni jed­nak myśl, że ludzie mąd­rzy poz­wa­lają głup­com so­bą rządzić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama