Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 239734 myśli.

Jeżeli ktoś nie wie czym jest miłość, to znaczy, że nig­dy nie kochał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:36

Nie słychać krzyków.
Twier­dzę, że nie boli.
Cho­ciaż wszys­cy widzą.
Nie ważne ich słowa.
Zam­knę ser­ce. Koniec. 

myśl • dzisiaj, 14:10

Niena­widzę siebie za to, że gdziekol­wiek spoj­rzę, widzę Twoją twarz.
A raczej po­win­nam niena­widzić swo­jego ser­ca, że pod­su­wa mi ta­kie obrazy. 

myśl • dzisiaj, 13:43

Mil­cze­nie - cza­sami tyl­ko jest przyz­wo­leniem na mówienie... 

myśl • dzisiaj, 13:37

Czas, to naj­lep­szy le­karz. Dla­tego do spec­ja­listów na­leży cze­kać długo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:30

jes­tem zmęczo­na ro­bieniem te­go, cze­go nie powinnam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:28

Naj­lep­szym we­ryfi­kato­rem zna­jomości jest czas. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:04

Nie mar­nu­jemy cza­su, gdy po­pełniamy błędy...
Mar­nu­jemy czas, gdy po­pełniamy błędy
i się na nich nie uczymy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100