Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 241460 myśli.

Jeśli poz­ba­wisz się życia, poz­ba­wisz się także god­nej śmier­ci.

In­spi­rac­ja Meedea 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:10

"Tyl­ko myśle­nie po­zytyw­ne, jest w sta­nie człowieka cze­goś nau­czyć." ~ Pa­weł Rychlica 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:38

Zaczy­na się niewin­nie - od rzu­conych uk­radkiem spoj­rzeń, kil­ku up­rzej­mych 'dob­ra­noc'. Później pop­rzez mniej i bar­dziej czułe słowa,po­całun­ki, ktoś wgry­za Ci się w myśli,krad­nie ser­ce. No­ce są bez­senne,pełne wyob­raźni. W końcu następuję wycze­kiwa­nie do­tyku lub ja­kiego­kol­wiek odez­wu.Cze­kasz. I kiedy wiesz ,że jes­teś już całkiem stra­cony, wte­dy zaz­wyczaj jest już za późno.

Alic­ja Kochmańska 

myśl • dzisiaj, 09:17

Cza­sem życie to wybór bar­dziej bo­les­nej śmierci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 08:24

Życie to ciągłe wy­bory. Jeśli boisz się lub nie lu­bisz te­go ro­bić, nie przej­muj się - ktoś po­dej­mie je za Ciebie. Ale czy to będzie Two­je życie ? 

myśl • dzisiaj, 06:20

Kocha się za nic. Do miłości nie ma prze­cież powodów. 

myśl • dzisiaj, 00:41

Za­miast szu­kać właści­wej oso­by, może war­to być tą właściwą osobą? 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:23

"Ser­ce umiera po­wolną śmier­cią. Gu­bi złudze­nia jak drze­wo liście aż wreszcie nie zos­ta­nie ani jed­no. Brak złudzeń. Nie zos­ta­je już nic." 

myśl • wczoraj, 23:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100