Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 232358 myśli.

Jeśli Dziś z całych sił krzyczy "kocha", zacznij zas­ta­nawiać się czy Jut­ro nie szep­nie "kochała". 

myśl • dzisiaj, 03:08

Mu­zyka miała łączyć, Re­ligia pro­wadzić do dob­re­go, a miłość miała być praw­dzi­wa, słowa miały mieć znaczenie... 

myśl • dzisiaj, 01:58

I dla­tego usil­nie sta­ram się całymi garściami nie od­dać mu całej siebie. Boję się, że utonę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:39

Ot­wierając ser­ce swo­je do in­nych nie oz­nacza wca­le, że praw­dzi­wego siebie po­kazu­jesz niczym od­bi­cie w lus­trze wewnętrznej duszy. Na­dal wiele kry­jesz pod maską, zakładając ją za dnia, aż do pow­ro­tu do łóżka. Tyl­ko tu możesz być sobą, gdy ni­kogo niema obok. Tyl­ko wpat­ru­jesz się bezwład­nie w ciem­nsciach w tą pus­tkę, ni­cość, która Cię otacza z każdej stro­ny, każdej nocy. 

myśl • dzisiaj, 00:27

Scho­waj mnie. Nie mu­sisz w ser­cu, będzie mi dob­rze na­wet w piw­ni­cy. Ale scho­waj tak, żeby nikt mnie nie zna­lazł. Proszę.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:16

Na­wet Ewa w ra­ju nie była falsyfikatem...

( In­sp.

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:11

Ustąp pier­wszeństwa, będzie dla ciebie więcej miejsca. 

myśl
zebrała 13 fiszek • wczoraj, 23:47

nikt nie pot­ra­fi mi dać ty­le szczęścia ile pot­rze­buje, oprócz mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100