Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 228584 myśli.

nie na­dużywaj al­ko­holu i słów, których mo­cy i znacze­nia nie znasz 

myśl • dzisiaj, 12:12

Niektórzy mówią to co myślą, jed­nak nie myślą, co mówią 

myśl • dzisiaj, 12:10

Ludziom nies­tar­cza od­wa­gi na wy­powie­dze­nie dwóch pros­tych słów ,,Kocham Cię". 

myśl • dzisiaj, 12:02

wystarczyło
parę kro­pel - nie trunku
a deszczu
a ran­kiem - na wierzchu
soczyście zielono
kra­job­raz zmienił swój image
...
na wiosnę - wiadomo 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:45

"Sa­mot­ność - je­dyny przy­jaciel ludzi zagubionych." 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:39

Cza­sem trze­ba po pros­tu iść do przo­du, nie zas­ta­nawiając się nad tym ile ma­my jeszcze stop­ni do po­kona­nia. W prze­ciw­nym wy­pad­ku może się oka­zać, że już na początku dro­gi, nie po­siada­my siły by po­konać pier­wszy scho­dek, a przed na­mi jeszcze cała wieczność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:29

... a miłość wzras­tała szyb­ciej od wątpliwości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:09

Mężczyz­na - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie które za­miast mózgu używa penisa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:12 tusiak do­dał no­wy tek­st nie na­dużywaj al­ko­holu i [...]

dzisiaj, 12:12 Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 12:10 maniek12803 do­dał no­wy tek­st Niektórzy mówią to co [...]

dzisiaj, 12:05 Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:03 Rex-ona sko­men­to­wał tek­st Daj słowo, a od­dam [...]

dzisiaj, 12:02 Demon do­dał no­wy tek­st Ludziom nies­tar­cza od­wa­gi na [...]

dzisiaj, 11:57 czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:56 frut sko­men­to­wał tek­st Gdy Ga­zujesz rodzinę po­licyj­nym [...]

dzisiaj, 11:50 Umarły sko­men­to­wał tek­st To nie słowa mogą [...]

dzisiaj, 11:45 m.M do­dał no­wy tek­st wystarczyło parę kro­pel - nie [...]

Reklama