Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 233987 myśli.

nie wszys­tko przychodzi kiedy te­go prag­niemy, cza­sem trze­ba do­konać wy­boru al­bo mi­ja bezpowrotnie 

myśl • dzisiaj, 10:15

nie znam zaan­gażowa­nia po­za myśl i słowo. dla­tego cier­pię niepoczytalnie

(bieżące wy­danie, zaw­sze do zmian) 

myśl • dzisiaj, 09:51

(...)tworze­nie dzieła - pot­worna wyczer­pująca wal­ka przy­pomi­naja­ca długi atak bo­les­nej choroby... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:49

Gdy­by prob­lem był sen­sem życia, człowiek byłby ro­botem ... 

myśl • dzisiaj, 08:09

Nie mam zaufa­nia do osób, które ob­ga­dują in­nych przy mnie, a po­tem miło z ni­mi rozmawiają. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:49

Szu­kając po­rozu­mienia
nie mów,
lecz roz­ma­wiaj ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:47

W każdym sta­rym człowieku można zna­leźć dusze podróżni­ka. Jest to je­dyne wytłumacze­nie ich ma­nii jeżdżenia środ­ka­mi ko­muni­kac­ji miej­skiej o tak bez­bożnych godzinach. 

myśl • dzisiaj, 07:44

W twoich oczach nie zauważona, a dusza mo­ja bo­leśnie bez Ciebie umiera. 

myśl • dzisiaj, 07:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama