Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 242143 myśli.

Będąc sobą nig­dy nie za­pomi­naj o innych.
Bo­wiem oni nie za­pomną te­go, że Ty o nich zapomniałeś,
Lecz za­pamiętując to za­pomną o Tobie. 

myśl • dzisiaj, 09:38

W mo­je głowie toczy się woj­na. Biel życia zma­ga się z czarną śmier­ci. A nies­te­ty ale we mnie więcej jest czer­ni niż bieli. 

myśl • dzisiaj, 08:40

wszys­cy za­pat­rze­ni gdzieś - nie wiado­mo gdzie,
tyl­ko jed­na dziew­czy­na, z no­sem na szy­bie
śpi spo­koj­nie po­ranek, beztrosko...

dzień.dniowi

człowiek za­pat­rzo­ny w codzienność
za­pomi­na, że ma wzrok - a nie tyl­ko oczy
że ma węch - a nie tyl­ko nos
i, że smak - to coś więcej niż zmysł 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:32

Od­chodzić od Bo­ga możesz często, ale w żad­nym wy­pad­ku nie po­winieneś się od Niego odwracać. 

myśl • dzisiaj, 08:23

Przeg­ra­na w miłości nie jest po­rażką, lecz tyl­ko ko­lej­nym doświad­cze­niem, wyższym po­ziomem świadomości… 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:17

Często wys­tar­czy ko­muś poświęcić trochę swo­jego cza­su i będzie to je­den z piękniej­szych pre­zentów, na­wet gdy jes­teśmy za­biega­ni tym bar­dziej będzie on cen­niej­szy. Po pros­tu zat­rzy­mać na chwilę swój świat i spoj­rzeć, wysłuchać, być... dla dru­giej oso­by cho­ciaż przez mo­ment. Każde nasze spot­ka­nie dla mnie jest właśnie ta­kim da­rem. Waszym dla mnie i moim dla was...

Dedykowane:
- Pa­ni G.
- T.
- B. 

myśl • dzisiaj, 07:53

To, że ob­rastasz w piórka nie czy­ni cię aniołem… 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:18

Jes­teś szczęśli­wy to dob­rze, ale pa­miętaj, że dzi­siej­sze szczęście może przy­nieść Ci jut­ro cier­pienie i smu­tek, bo­wiem będzie się na­zywało wspomnieniem. 

myśl • dzisiaj, 05:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100