Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 228450 myśli.

- W ta­kim ra­zie kim ja właści­wie jes­tem? Matką, to prze­cież jasne.

Jed­no tyl­ko wiem na pew­no. Nie jes­teś tym kim myślisz, że byłaś. 

myśl • dzisiaj, 14:38

Dziś inaczej świat wygląda, gdy na na niego pat­rzyć.
Już bez znaczeń czas nas wciąga, być nie znaczy znaczyć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:32

Zmar­twychwsta­nie Chrys­tu­sa
niech będzie
nieus­tan­nym zna­kiem nadziei i wiary,
że wszys­tko możemy w Tym,
który nas umacnia.
Ra­dos­nych i Błogosławionych Świąt Zmar­twychwsta­nia Pańskiego.
życzę Cy­tato­wiczom i Wszys­tkim Blis­kim ich ser­com :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:27

Tyl­ko ry­zyko jest w sta­nie ura­tować praw­dzi­wego "siebie". 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:24

Na­wet gdy zjesz mi­lion cze­kolad two­je życie wca­le nie sta­nie się lepsze... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:16

Proszę

nie za­kochuj­my się w sobie
bo dalej

będzie jeszcze gorzej 

myśl • dzisiaj, 14:15

Nie­czys­te słowa- tworzą cienie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:11

Ludzie dzięki Bo­gu korzys­tają z jed­nych i z dru­gich dob­ro­ci, a kucharzy też ma­my, ale nie dzięki złu z piekła, za­kon­ni­ca chleb upiekła. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 14:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Aktywność

dzisiaj, 15:01 scorpion wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

dzisiaj, 15:01 Xenja do­dał no­wy tek­st Ze stygnącej nadziei trud­niej [...]

dzisiaj, 14:57 czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Złota myśl...  

dzisiaj, 14:51 nuntius sko­men­to­wał tek­st Złota myśl...  

dzisiaj, 14:43 krysta sko­men­to­wał tek­st List: “Post mo­les­tam ad [...]

dzisiaj, 14:39 Tygrys sko­men­to­wał tek­st Wszystko jed­no w co [...]

dzisiaj, 14:39 scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 14:38 krysta sko­men­to­wał tek­st Zmar­twychwsta­nie Chrys­tu­sa niech będzie nieus­tan­nym zna­kiem [...]

dzisiaj, 14:38 brownie do­dał no­wy tek­st - W ta­kim ra­zie [...]

dzisiaj, 14:34 Astron sko­men­to­wał tek­st Wielkanoc ga­si ba mis­te­rium po­ran­ka Pan [...]