Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 234360 myśli.

Na każde­go przy­pada czas na cierpienie
Dzień, tydzień, miesiąc czy rok
jeszcze nie wiem gdzie Cie umieścić...
ale wiem ze kiedyś o To­bie zapomnę. 

myśl • dzisiaj, 15:03

Cza­sami lep­sza ulewa
niż brak choćby jed­nej kropli 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:48

Łudziłam się mo­wiąc so­bie, że dam so­bie radę żyć z tą swiado­mością. Ko­go chcę oszu­kać? Siebie? Niewiem.. Ale już się pod­da­je. Brak sił na ko­lej­ne dni. Życiowe mot­to legło w gru­zach. Te­raz pragnę być nieśmier­telnie szczęśli­wa w tym in­nym świecie. 

myśl • dzisiaj, 14:43

Miłość nie jest han­dlo­waniem tyl­ko słuźbą... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:43

Jest ta­jem­niczy. Nie uka­zuje żad­nych emoc­ji. Czy to jest je­go spokój na pog­ry­wanie ze mną? Do­tychczas to ja uda­wałam niedostępną, ja ba­wiłam się w ten sposób mężczyz­na­mi. Byłam nieza­leżną i sa­modzielną. Teraz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:28

Każda miłość - spełniona czy nie,nig­dy się nie kończy.
Pow­ra­ca wraz z wspom­nieniami,ciepłem racząc duszę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:39

szczęścia trze­ba szu­kać w so­bie,a nie naokoło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:16

Spadłam w prze­paść już wiele ra­zy, ale zaw­sze ja­koś udało mi się przeżyć. Lecz kiedyś mi się to nie uda i po pros­tu zniknę na zawsze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99