Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 237964 myśli.

Nie pod­da­je się, do ryt­mu nie tańczę, znam swoją war­tość, życia nie sta­wiam na jedną szalę. 

myśl • dzisiaj, 16:55

człowiek jest chwiejny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:52

Życie jak mu­zyka, jest ciągłym poszu­kiwa­niem włas­ne­go ideal­ne­go brzmienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:34

Może um­rze­my tak sa­mo ba­nal­nie jak zos­ta­liśmy stworze­ni - przez nieuwagę. 

myśl • dzisiaj, 16:19

....człowiek,który boi się ciosów,dos­ta­nie ich dziesięć ra­zy więcej
niż ten,kto z góry wliczy je w koszty własne...! 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:15

To, co naj­piękniej­sze możesz zo­baczyć tyl­ko przez oku­lary duszy,
w op­rawkach szcze­rego ser­ca i ze szkłami dob­rych za­miarów ...

ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:13

Zaz­droszczę niewol­ni­kom z daw­nych lat bo ich kaj­da­ny można było dot­knąć, można było je zer­wać, a po­tem um­rzeć z god­nością. Dzi­siaj jest gorzej zew­sząd mówią nam jes­teś wol­ny, możesz ro­bić co chcesz, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:00

W ty­lu odgłosach ciszy gu­bie twój od­dech.
Nie słyszę tych pięknych słów stworzo­nych dla śmier­telników, które wy­powiadasz.
Nie dos­trze­gam juz na­wet piękna przy­rody,
Czu­je je­dynie pod swo­ja dłonią ryt­miczne bi­cie twe­go serca. 

myśl • dzisiaj, 15:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100