Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 239228 myśli.

Każdy no­wy dzień jest wyz­wa­niem, a każda chwi­la ulot­nym wspomnieniem. 

myśl • dzisiaj, 20:44

życie to chaos, a gdy wyłoniła się by na­dać mu kieru­nek, pochłoną ją chaos, którym jest mo­je życie, mo­je uczu­cia, mo­je wy­bory lub ich brak ... 

myśl • dzisiaj, 20:07

niektórym dziś pal­ma od­bi­jała na kil­kadziesiąt metrów 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:01

Tyl­ko Życie po­siada naj­większą war­tość. Reszta za­leży od nas samych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:21

Do Mądrości? Tą ścieżką miłości­wy pa­nie: rosnąc liczbą kry­zysów w jed­nos­tce. Sztuką będzie wyjść z te­go bez szwan­ku, a Miłością, jeśli Sztu­ka będzie spo­sobem reali­zowa­nia dążenia do Mądrości. 

myśl • dzisiaj, 19:11

Wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:06

Mają mnie za hi­pok­rytę, bo kiedy mówię że upa­dam, Oni widzą jak stoję i się dzi­wią, a ja się dzi­wię im, że nie widzieli jak wsta­wałem. Bo nig­dy nie działałem, prze­ciw­ko nim, ale prze­ciw­ko so­bie? ow­szem, bo tyl­ko po­kony­wanie siebie , spra­wia że człowiek wzrasta. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:50

To już na­wet nie ta sa­ma woda,
nie ta sa­ma rzeka.
- to ścieki, mój przyjacielu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100