Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 248993 myśli.

Ot­worzyłem niez­na­ne mi drzwi i czuję się jak łące pełnej myśli. Kar­mię swoją duszę ich przesłaniem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:47

Cza­sami mam wrażenie, że ludzie żyją tyl­ko po to, żeby mieć czym pochwa­lić się na facebooku! 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:35

Jeśli wy­daje ci się, że chcesz oszczędzić ko­muś bólu przez za­taje­nie praw­dy - to nie rób te­go. Tak nap­rawdę chcesz ochro­nić się przed trudną roz­mową, która dla ciebie będzie bo­les­na. Le­piej usłyszeć prawdę z ust przy­jaciela, niż do­wie­dzieć się od wro­ga o kłam­stwie z twoich ust. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:13

Ludzie, niczym ma­neki­ny na wys­ta­wie, chcą być zauważeni nie widząc nikogo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:13

Pot­rze­buję rozmowy.
Bra­kuje tyl­ko słuchacza.
I słów. 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 21:17

Głupo­ta to cecha, która wyk­ształciła się w wy­niku ewo­luc­ji, w ce­lu ochro­ny człowieka przed niebez­pie­czną prawdą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 21:03

Po­daj mi de­finicję słowa "is­tnieć" a po­wiem ci czy istniejesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:16

Co to jest szczęście?


Szczęście to pączek wys­ma­rowa­ny lo­dami o sma­ku tof­fi i kawa.( 06 Ma­ja - między­naro­dowy dzień bez diety)

Odtwórz
"The Truth Is Out There" 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:00

Naj­pierw edy­tuj gówno, które masz w so­bie. Po­tem ot­wieraj us­ta, jeśli na­dal będziesz w stanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 19:55

Ni­kogo się nie nau­czy, jeśli się go nie przekona. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 19:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 02:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jestem v2 

dzisiaj, 02:17karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Nieistotność

dzisiaj, 02:09Cris sko­men­to­wał tek­st Otworzyłem niez­na­ne mi drzwi [...]

dzisiaj, 02:03Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:02Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:01Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:46Thé vert sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:45Thé vert sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:42krysta sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]