Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 244934 myśli.

Zbyt często py­tania pa­dają jak muchy. 

myśl • dzisiaj, 17:07

Tym ra­zem nie przeszedłeś obok mnie jak­bym była po­wiet­rzem,tym ra­zem zat­rzy­małeś się i po­wie­działeś,,zap­nij kur­tkę"...przy­naj­mniej tyle... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:02

Naj­większym za­wodem jest, gdy to na co cze­kaliśmy oka­zuje się czymś in­nym niż się spodziewa­liśmy, a na­wet wręcz czymś przeciwnym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:01

"Życie to bieg w którym każdy dot­rze na metę, lecz to Ty de­cydu­jesz jak będzie twój bieg wyglądał" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:39

Kocham się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:02

Boję się Ciebie co­raz bardziej.
Czuję, że pe­net­ru­jesz mo­je życie,
że nie godzisz się z moim odejście,
że za­wiść przeszy­wa Cię całego,
aż wreszcie czuję,
że prag­niesz mo­jej śmierci. 

myśl • dzisiaj, 13:36

Kocha­na Naiw­ności, przep­raszam, że tak nieza­powie­dzianie, ale zos­ta­wiłaś u mnie swo­je wa­liz­ki złudzeń. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 11:55

Zło z bro­nią w ręku może roz­broić tyl­ko dob­ro z bronią. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 11:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100