Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 239723 myśli.

Kur­czy­my swo­je ser­ca, bo miłości co­raz mniej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:34

Przy­jedź do mnie, zgu­bimy się w sobie...
Ciało chce poz­nać wszys­tkie szla­ki nak­reślo­ne Twoimi słowami,
Przy­tuli mnie! Owin przy­jem­nym dreszczem,
Zabłądz między ka­cika­mi moich ust,
Poz­baw mnie niepew­ności, uwiedz do­tykiem i roz­kochaj w so­bie.
Iza-Bella 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:16

Pa­da deszcz:
-czy to wypada? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:20

nasze słowa to je­dynie obu­dowa w którą dos­tawca mo­cy, we dnie i w no­cy, może wpom­po­wać tchnienie gdy, także dla niego, będą mieć war­tość i znaczenie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:30

Na­wet gdy przeg­ry­wam, wal­czę. Wolę wrócić na tar­czy, niż zgnić pod łóżkiem. 

myśl • dzisiaj, 02:28

podróże nie są 
dla ograniczonych 

myśl • dzisiaj, 02:11

(...) ale po­kochałam mo­men­ty, w których wędro­wał dłonią po moim udzie, ścis­kając je moc­no, jak­by pożąda­nie pa­raliżowało je­go palce... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:07

Życie jest sumą chwil ja­kie przeżywa­my, emoc­ji ja­kie od­czu­wamy i ludzi ja­kich w nim spo­tyka­my. Lecz to, co naj­bar­dziej je ok­reśla, to to, czy w chwi­li os­ta­tecznej odej­dziemy szczęśli­wie, żałując, że to już ko­niec naszej ziem­skiej podróży, czy z ulgą stwier­dzi­my, że to na­reszcie już koniec. 

myśl • dzisiaj, 01:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100