Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 234128 myśli.

"za­bije uczu­cia, gdy za­bije siebie." 

myśl • dzisiaj, 02:04

Światełko w tu­nelu – coś, cze­go oba­wiałeś się przez całe życie – to samotność!

Emoc­je pro­wadzą do niena­wiści, a niena­wiść do wojny. 

myśl • dzisiaj, 01:46

Na noc­nym niebie, wśród pląta­niny pobłys­kujących gwiazd, od­najduję za­gubiony sens tej niepew­nej rzeczy­wis­tości. I kiedy wy­daję mi się, że od­na­lazłem go na dob­re, nad­chodzi bla­dy świt i po­now­nie go gubię... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:26

Xd 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:02

On był jak poez­ja - ba­wił, rozśmie­szał i da­wał radość.
Chciał, choć sam miał te­raz być, dać jej poczu­cie bezpieczeństwa.
Za­pew­niał, że jest szczęśli­wy i że nic się między ni­mi nie zmieniło.
Wie­dział, że Ona [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:41

Pier­wsze zda­nie wy­powiadają oczy w mo­men­cie spot­ka­nia się z in­nym spojrzeniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:40

Mój styl życia nie po­lega na zaćpa­niu się nar­ko­tyka­mi i inym świn­stwem, ale na spędze­niu po­god­nych chwil z oso­bami które kocham. 

myśl • dzisiaj, 00:22

znużony życiem utonąłem w trawie,
szu­kaniem ma­ku pochłonięty,
lecz gdy spoglądam zza źdźbła kwiatu,
świat mi się sta­je obojętny ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99