Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 230862 myśli.

Co­raz wiecej przy­bywa ludzi którym choćbyś coś na złotej ta­cy po­dał, to i tak nie dos­trzegą war­tości ot­rzy­manej rzeczy, sko­ro "przyjąć" dla nich, to żaden wy­siłek a "dać" to rzecz nieznana. 

myśl • dzisiaj, 01:53

Nie zaw­sze szyb­ko znaczy więcej, tak sa­mo, jak le­piej nie znaczy dobrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:59

Brak przy­jaciela,człowiek od­czu­wa naj­bar­dziej,kiedy ból ser­ca jest nie do opa­nowa­nia,na­wet przez łzy.nie ma,i nie będzie. † 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:42

Wszys­cy prag­niemy swo­jego "długo i szczęśli­wie", ale dzi­siaj zgodziłabym się na­wet na "krótko..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:05

Po­zo­ry dob­rych in­ten­cji, są czyjąś grą na żywym or­ga­niz­mie, pry­watą i fałszem.
Przy­bierają nieraz maskę naiw­ności, by kreować i uda­wać ko­goś kim się nie jest, przed ludźmi.

Roz­bieram się wewnętrznie, tyl­ko przed człowiekiem, które­mu ufam.
To i tak za dużo, bo wiem, że naiw­ność - przeg­ry­wa zawsze.

Chroń włas­ne dziec­ko naiw­ności, bo w nim jed­nak wiel­ka siła, wiara, uf­ność i go­to­wość do mądrej miłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:04

Miłość...
~~~~~~~~~~~~
Gdy się po­ruszy przy­gasające og­nisko, ogień może rozbłysnąć od no­wa :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:01

Korzyści skłaniają do odwagi. 

myśl • dzisiaj, 00:00

Nie tęsknić za "wczoraj",

cze­kać na "jutro" 

myśl • wczoraj, 23:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100