Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 236013 myśli.

Jak się masz pytają,
lecz od­po­wie­dzi znać za­miaru nie mają.
Więc kłamię,
prze­cież na­wet się nie poznają. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:04

W by­ciu sobą na nic się zdadzą mas­ki - są zu­pełnie zbędne.By­cie sobą jest war­tością większą niż nam się zda­je. Trwaj­my w tym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:56

"Sko­ro nie widzisz w nim at­rakcyj­ności fi­zycznej to go nie kochasz" (a z pop­rzed­nich wy­powie­dzi ko­biety py­tającej wy­nikało iż oso­ba ta kocha te­goż fa­ceta, a je­dyne cze­go mu brak to właśnie su­per ciała)

Oto współczes­na myśl o "Miłości". 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:44

Ludzie są bez­bar­wni. Do­piero gdy za­wiążesz z ni­mi blis­kie re­lac­je, staną się dla Ciebie bar­wny­mi istotami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:08

Pra­ca nad sobą, dzień po dniu, zap­ro­wadzić może do każde­go celu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:55

Szko­da, że nie widzisz
Jak, gdy pat­rzę na Ciebie
Krzyczę: "zrób coś! prze­cież wiesz - ja tak bar­dzo Ciebie chcę" .. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:39

Często zbyt późno orien­tu­jemy się ile chwil uciekło,
gdzieś między pal­cem środ­ko­wym a wskazującym... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 15:34

Za mało ludzi wokół, żeby być samotnym... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100